POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de serveis d ela societat de la informació i de comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades personals aportades a la Web, o qualsevol altra facilitada a TENDALS SANGRÀ S.L. pel seu accés a alguns serveis siguin incorporats a fitxers titularitat de TENDALS SANGRÀ S.L. amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats, per la correcta identificació dels usuaris que sol·licitin serveis personalitzats a la Web, per la gestió de tasques bàsiques d’administració, així com per mantenir-ho informat, ja sigui per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, de novetat, productes i serveis relacionats amb TENDALS SANGRÀ, S.L. Si són comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l’usuari presta el seu consentiment exprés per l’enviament de publicitat a través d’aquest mitjà.

TENDALS SANGRÀ, S.L. es compromet al compliment d ela seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’indole tècnica organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i demés legislació aplicable. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se TENDALS SANGRÀ, S.L. el dret a excloure dels serveis registrats als usuaris que haign facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixen en Dret.

Qualsevol usuari pot en qualsevol moment exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant un escrit, acreditant la seva identitat, mitjançant fotocòpia del DNI, i especificant el dret a exercitar, a :
TENDALS SANGRÀ, S.L.
Pol. Ind. La Canaleta, Av. La Canaleta, 4
25300 Tàrrega ( Lleida )
tendals@tendalssangra.cat

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequivoca que les seves dades personals siguin tractades per part de TENDALS SANGRÀ, S.L. per realitzar les següents finalitats:

Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari en aquest lloc web.

Realitzar estudis estadístics.

Rebre el butlletí de la pàgina web.

TENDALS SANGRÀ, S.L. informa i garanteix expressament als usuaris que mai vendrà, arrendarà, compartirà o d’alguna altre manera distribuirà o posarà les seves dades a disposició de terceres persones i que sempre que es vulgui realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, es sol·licitaria el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars.

Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina

Tots els elements que composen aquest lloc web, tal com l’estructura, disseny i codi font, són titularitat de l’autor citat i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. Les fotografies allotjades en aquesta web corresponen en la seva totalitat propietat als autors citats juntament a les mateixes; si en la fotografia no s’anomena cap autor, igualment tenen propietat intel·lectual.

No es podran realitzar actes de reproducció, modficiació, distribucció o comunicació pública del lloc web o alguns dels seus elements sense el previ consetiment del propietari d’aquesta web.

Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un ús privat i personal dels continguts de la web.

Esta absolutament prohibit, l’ús del lloc web o d’alguns dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites.

Aquesta web no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contigut del lloc web i podrà exercir totes les accions civils o penals que corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part d el’usuari.

Modificacions

Amb la finalitat de millorar les prestacions dle lloc web, es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, a modificar ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis dle lloc web, de forma unilateral.
Per altra banda es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents condiccions d’ús així com qualsevol d’altres condicions particulars.

Aquesta web no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que poden contenir el lloc web, ni de la exactitud d ela informació continguda, així com tampoc ho fa d’opinions identificades o anònimes llençades per persones i/o entitats en aquest website. En cas de lloguer, arrendament parcial i/o total i venta d’aquesta web excloiem tot tipus de responsabilitat del contingut i veracitat en aquesta inserit, sent la responsabilitat total i absoluta per part del comprador/arrendatari.

Els hiperenllaços contiguts en el lloc web que poden dirigir a pàgines web de tercers, no s’assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacinos o serveis que puguin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen relació alguna entre aquesta web i a les persones o entitats titulars d’aquests contiguts o titulars dels llocs on es trobin.